Crash after 1min 20sec • After 1 min 20sec my PyCom SiPy crash and produces this for the serial output:

  ....~....Ä.....¿ˇ.ÄÄ... .......<.‡˝.....˛.Ä.@.˛..~‚.p...........‡¯....H..Ä.Ä ¸ ....˛.‡˛.IJ¿.˛.......‡Ò...ÄÄh.Å.....@¿‹Ñ.......¸..à.......¡..ƒ...¿0..` 0...b..ãÑ...0.. .Ä..Ä..4¿.¬Ñ...T@...........∏.(.p˛..%.a.†Ñ...Ñ..".Ç...ˇ ....¸.‡..¯..®$`.....D..¿.....˛6....¸.....¿.....@...ê¯..¯.... ˛¿ ...¯.¿¯..î.@.@.¬..ˇ.........¯..........|.ƒ.D..x..Ä–.A..jê..ƒ.@..8@...Ñ_0Ä¿¯.†A..äå.$....ÄÕ.......@...Ç. ...A.....,. .....å.@ú8...D4.~.........D.ÉÑ.C.,Ø.·...0ƒ..ÄD........D.......@.Ä..à........2...X¿...¯..·....Ä9 A...à.√.t0..ÃÑ.. .Ä,.... Aê..ƒ..$..@......¿‡fl.........∏.Ä........<, ..`@...å@.Ä.......‡X....†,.†0...ƒ.:Ä..flÄ...A...à.......@......(...0.¿†....ÄÑ.\..,`....Ä..............Ñ...ƒ<..ò....D.."FT .0<Ä..¯D.....Ä.¸êǸ....`...`ú.¿Ñ...x¿å..å.....p..à..à.Ä.Ä....$. .8..B..å..Ä∞.8..úH.Ä......0...
  ....¸..‡*¿`.Ä..D....–.Ñ........(ƒ.....0.–$..<(...ò¿†Ã$
  .,.D..P†q»..Ä...@ƒ....D... .........4(†..ê.,à....¿ . ‘..Ñ....
  à.è..A@.... ..–.Äp............1...‚¸Ä.¸0....¯..¿........¸.....¿..Ä..ġ.....?..¡........‡¯........˛»Ä˛.
  ......¸0....˛..·Ù. x...(¯8. à....._.0.`.p.Ñ?.............A..B...¸...‡.ˇ..?‚.ˇ.¿ˇ .......¸ ` ...0¿....
  Ç..A¯.¡...(T ¿¡°...¿.....¬D.†ò... ¯D..O.........¸‡.....D...Ä.....@..¸....
  ‡....8....˛...¯..¯..˙.Ä.....¿ú8ÑT·.......0¿.....7....‡.¯?.......P¿¯..¯8..Ä...$....à.¸Ñ....Ñ...... .?.....¯..ˇ`...¯?....˛µ..@..à.Ä.¸....˛..Ò|....Å. ........Ç..¿ÉåÉ,..∞....`...Ä.¸Å..‡.ˇ.$.........¿Üå.....D.P@A....Ä..
  à.X"\...æD... @\.0....Ñ..0.Ä.....@¿.... ¯..(....¸8 J.¿.˛....˛≤......8..Äê...∞...»8...@....¸Ä <....A.‚.˛‡@.........R.. ..8...ÿX..<..00....~J.....<..@$(.....0.,..º..$.........ú..®†.....D.... ..fl.........ƒ....`......à....H..(....Ñ...x8..AÃ..à...P.ƒ....(@..¯!..Ñ.íÑ8... D..Ñ .Ñx....D.Ü..,ÄË.4..¿ ..D......d(D..¥...î.X.. ÉÑ...,......ÇD.ÇåLA... ....∞.Ã....ÇÑ.Ç..éÑ....@.!.à..ƒ..Ä..Ä.fl...ÄÄ,à...¨4¬..Ü.....A.@... ..xë`D....<.X..........xÑ..8.¿..fl......Ñ....¡Ñ..à.áÑ........à.
  ...∆.....¿......(ê8.2@..ÄÑ.X...‡..`8..ƒ4ƒ..rÇ.Ü...ò$.ƒ.0ƒ . .Ñ....X ...à...`‡. ......Ü..Ü......D Ä...¿D.:.8.L..8..D. Ä.....Ä....à...Ç@.AÄ.........,C......Ç...0.(Ä8p.à..``.`.¡.,.Ñ..Ä4H .√..
  å@ Ñ..Äú.@ÿq.à.....D..å ¡D8(....Ä..Ñ......0¸ !@
  .¸y..¯....ˇ.p˛¯.....¯.Ò<‡Q
  .."..¯.... .>...0,.. .....ä...ˇ..ˇ.......(¿Ò...Ç? ..E¸p
  !.Ä1.......‡¸..¸...†Ç`Ã..‡...B..¸..%.....|....... . ..Ñ8.....òË. ........Ã.....óà4.Ä...¨êò...... ....=.>..ˇ`...Ä.0Ç¯.π.L¯..ˇ`......‡?.ġ...ƒd$‡¸.....‡.P.... ..(..į.B.......‡J..‡ˇ......8.........‡ ..Ä`.Ä.....¿........ .»TD.áD‡@...¿X(.. ......Ä8.‰........‡`....¿.¿... ¸.†.......¯.....¸...¿.˛.A......`¯. ..¯x.Ò˙..8....Ä..`¸..0.∏..¯~..?..x....˛;......P..¯ .......80.ÑT. (.ÄX..D.. ˇÄ8Ä.¯.à0L...Å....Ä..¯AE.@¸.....Ñ.@.Å..ÅÄ..¿.....ÅåH.†å‡.....D.à.
  ‡.ü...Ä..ƒ..@.....~....˛⁄....!?.¸@.@..!.<......0ÄÃ.AD.ñ...D....ø\L.à. X..,..Ü....\......Ç.8.. ..., Ñ..(....¿......8..å.AD Å .....01p.@T·ƒ.....».éH0.......D.@.@.D. p.........$..·.......®.......Ñ8≈D.....à...†p†.....Ä`.....à..òÄ.‡.ZºÄ...xò...8ñ..¡Ñ.
  .0?..Ä..D....08.L..(L..@o0...Ä..Xp..ÑÑ.ñ. $¿î.†.0....h.....Ã...(fl.9....@...à...,.Ä.H`à.............0....¿¿L .8¡ƒ..Ñ.f...à.E..._x.....4.Ñ...∏. .....Å`0Å....É.... .@.....r...ƒ....B..@.≤1PÄ.:..Ä.$....a.b a0....(Ñ.8A...‡@..¸ˇ...‡.....¯.....¸..<.....`..
  à_p.T`ц.å. @(.,ú.Ä.h¿¿d.....h.. .. 8D..DÇ.@..ă..D(....H.¿8...flå.ÇxÑ.....Ä........¿..Ç...Ñ.Ü .¡D..Ä...Ñ....Ä.X.0p.à...h.à.8$8...å..D`.$ ...@.¯.‡.........A¸. ¯¸..|....‡<¿...... .‡.ˇ!....?.p.. !..0†...ÿ@..‡~
  ...ˇˇ‡...˛..¸..E?.Å..¸.~.......Ä..ˇ4..˛..?§B...D .E..ê...ˇ.......‡....@....|¿...?...¯...Ñ..ê‡.....p¿.fl|TP8..∏.à .0.....ƒ... A...........˛..@..Ä......D....Ñ
  @...à.<...@..ò.....Ä.¸Ä.¸..|.....¸Ä.¸."<.....ê‡.......ˇ¯.......Ä...¿.. p...¸..¯.....˛..˛..‡¿...˛ˇ‡.....8P¯x@BzÅ.¸....¯˛...... ˇ.$.@Ä..¿..˛.(..Ä..˛@.ˇ......¯. .....0.p@. ƒ..$....8D....ˇ.¯ü......¡.‡¡...¡......ˇ.•....¿..¯.@. ¿...¯..¸ ... ...˛.......ˇ.............¸...$...˛.....? .0......˛.(..‡ˇ‡....8.‡¯..<%®...fl.<....à...,A....@¯.(...(.....l..z...E..80Ç...à.((¿.D..(..Ä.8.ÃL.0...1¿....@..@..(D....`. ..à....¿..Å ..à..à.Ü.....ÑÄ..L..ñfl.¿@∞Ü...0.Ç..Ç..¿..¿...D.4.@..á........…....Ñ. `Ñ.@<ÄÄ..Ü...à......§..X.$.Å......D ..Ä..òX.à.(..¿ ..8.......$..5.....,¿4.....BD.......2P..........é..!.†.,.....ÄÑ..Ä.....D...........ƒ..åfl"...D...ò...†...Ç.4...ÄD........ƒ....Üî....Ç h.D..Ä..∏√.....D.‰0..<...,....0.у.@t........Ä...L..Ä.Ä.0......@..ÄÄ,...˛ÄÃ...?@.P@..8Ä....¯.I¯.‡¯8.˙..¯ ...¸8.....¯...ê.¸.@.....~....Ä...¸..
  î..ƒ<‰.Œ..ˇ@....Ä...ƒ.. . .@..@.ÄPD.!..... Ä.à.$.X.....T....å.
  8T..`ú...Ñ...........@∏..Ñ..à..à.. .†D..D..D.....Ñ..».xƒ....... ... ...... 00.|.å.¿.....˛.Ò..y..¯...`¸x.!. .¯........ .¿..îò...¸à.¸¬°ˇ.........|
  ...¿...0 . ...¯ ¿˝....R..à..à(‡..êfl....å.......¸.....¿.....ê"¸.......ãp.....¿.B.!ˇ......Ä..à.0".ú.¿¿.8D...... ¿...D¸0..¯..¯.Q..¸..¯¸........>.......˛.... ...D.@. ?0.....
  4%...¿...0.Ä..®¸.0˛¿.>....‡..‡˛@.np..∆..‰.....Ä.........D...ˇˇ¸.@˛....˛......... .µ....ˇ`.?..?...... ..˙.¡@.0à¿..........˛˛¿...>........Ñ.....¿¯.......˛8.........¸˛.".Ä...X(.,.(ÑÇ...~.Ä...•.....!¸....ˇ...ä.p.¿. .. .Ä.
  |....ˇ¿...Ç.¿P..@˝.†¸...`.ˇ.....¿.....Ä...pà:...@.˛.....A .%.@˛.@L8..P ...D¿Ä.....x..¯.,.ê
  L$..<..‹|dò.ÄL....ÿP..å....ó.<.à.ü$...Ä. î.Ç...¯8Ä..¬..Ç.X@((Cê.¡..Ü..8.†..®..à.$ –....å..(.Ä..fl..<...@.àL........ ........Å.......r4.h...@.p.$.¿¿P........$....p.Å. D...... ...X‡....Å......¿..√ƒ.8ƒ.......@.®0.0......§...Ä.(»D..@Ñ,..|P...¿..D......D @....Ê.d.@8.áL..Ä....|.Ä.ê.(@.fl\8.@..é.†.ƒ..Ñ...$...Çp.$.......à.0 .50..|.BÃ.Ç(‹...2.°...,..<.Ä...$...,D....Å.......8....Ñ.å......8¿......¯<..........‡¸9..a‚..@@≈...‡...˙P.x..¸....¯¸.D...˛..˛.†.....‡8&p... ...˛.
  .,Ç.....øx@Ñ.A...ˇ¸Ä..à\ц.¿..Ç..∆...@Ñ<Å..,(,H..Ä0..ê.¨Ñ.....fl.‡..o...Ä.A..@PÄ.@D.êD.É..9.hÇÑ...∞∏D...à...ƒ2D..D..........Afl.
  Ã.√.....<DÄ..º..D.Ü.à. ..Dˇ¯..........˝..¸ .‡Ä.|...)¡...x......... .ˇ0.......‡..¿...¯~.?..Ä....¸..˛.......‡?.ˇ‡.ˇ.!ˇ.å...0D....Ä..(xJ........‡....X.ˇ.......x.........Ä......h&.a..P......¡m.......Ä.⁄¿.˛....Ä.......X(...Ñ.x..8à4.Ñ.......`¿à........Ä......Ä....Ç.<D...¸.¸¿H.......x..¿....@..ˇˇ..ˇ..?..ÉÑ.....xÄR¸..¸..¸@...0˛ƒ........ÄA.. ¸®.6..@‰D&‚....`¯.@¯..ÄtH¿ÄA......¯2.........ˇl..˛....¿>.Ä...Ä.@..˛.ê...ˇ.1.˘PÑ˛....‡..†....Ö.¸Ä†¸....@˛..‡¿......Ä$5..x....!..¸‡D..?
  ..|..˛.....Aƒ.......¸...¯.Å...<.¯|( ..¿...1...D¯XÑ......P. .‰......x...<.Ç...0...Ä..,¸8..........ˇ.‡D..‡ˇ...¸..¿..Ç..H(.à..D..¿..ƒ_.Ñ..@..ÄÑ..à..‡.ÅÑ.Ü...... .áî<.ƒ.............‹8....¥....¿..Ñ.. ...à.¡Ñ.( ..à.2P....<0......|..Ñ.......ÉD.Ä¥..¿.,.à.^».(.,Ç...d.
  à....A......... 0X.......Ñ...\..T.à.»..Z...ê..ƒ....(Ä..._.§...Ä.@..Ç.Ä. !!‡.ãƒ.^.8–......... ......®..1 ‡î..à......p,.fl0$.aƒ.8...¿<.....@..Ä.
  à........D.é.......".ÄX......P¿..
  à.....åB...A...ƒ..Ä...T.@ .Ä..ƒ.8ÅD®,D.A.......BÑ.,.... ....`ˇ... ...dÇ|.‡>....¯.0.....¯....¯...!.†Ä.|¿...¿.... .ˇ..pH....¸.Bˇ...00...Hd.» ¿D.Ç..ǃ n..ä....,∆..AÃ........Ä...`8......Ñ...ò......ƒ..ê...‡.L.X.0..DÄ...0 ,.Ã∞.@.. @..ƒ..4Ä.....É........Ñ..fl... .Ñ.Ç..∞ ......0.".h........(¿Ä..‡.ˇ..0 ...0@.......(....Ä.0..Ä.¸†.<.... ...¸.Ä.....˛..........x..8....¿..¯.....<.‡˝ ü.8...∞¿Ñ...Ä(...†.C..J.,...(....¯É...¿ƒ.†dx.D.(8D(í......à4ÉÑfl...8ƒ..¿..Ñ@.,Ñ.¿..ÑÑLÄ...à.....Ñ.ã..x.......»#Ä..¿....8@..@¿_.å...8¡D....
  .. ....,......8.Å..(.< !Ç........∏Ë..ƒ....X..∏.h.P..º....0 ......À ‡eÙ≥Ä™Ω∂êêúêôòL...Síí“ ⁄2*4)…Õ—iAÒeaAPR‘£ß§¨Ø©™®%Uµ5•MbíΩΩ—iaÒaf†®ì∞°Ø¢†*’eE.ïE˝.{zQ%5.…Ÿ¡Á– Ú•±¥ê≥ππñêLLLÃ.!Tñã´Àk.).7µ.¢Ω.…ı’ŸÈ[“n £ØΩµ±∂≤êZãï…¡ÈÕÈ…Â\çäØ´ÖÑüetÛ†™µæêêúêôòL...Síí“ ⁄2*4)…Õ—iA·eaAQ•©ÜWDTflíî£Ø™•´£™JK¨Î.ÈA·emAQ߆í_F¡”îø¶¨°´§Ø†ßäïjR≤±ÖÕ·AÈÕ¡…@erÚ¨ÄëòòòÜÖ£X[€.Î...;≥.EΩÅâ’≈—·U’›A«fim̰Ƨê±∂∫≤π∏πY›..©»Ë™⁄†‰˛eÙ≥Ä™µæêêòêöòòõêòòùôôùMSH®à(Õ—iA·eaAQ©©Ö≠â®_“î£Ø¢•´£™îñ±ÎãÈ¡·EmAQ•°íæFA”îø¶¨°´†Ø†ßäïjR≤±ÖÕ°AÈ≈≈…AÀ‰X 1∞∞∞ç䶱¥¥µ∂≥ê±X¨-$◊.I´•ÒÒU’ŸA≈fl⁄⁄an‰†©æº±∫∏π≤∫Y.©H˙ͮ˲e¥≥Ä™Ω∂êêúêôòL...Síí“Í⁄:*6(…Õ—iA·eaAQ•®C◊Ñîø≤§£Ø™£©¢™JK¨ÎãÈ¡·EMAQ•°ìæFA”‘ü¶¨°´§Ø†ßß™JC!.+k°.…’≈¡A…‰X 1∞∞êç䶱∂∂ZÎ.I++´.IΩ.…’’ŸÈ[”‹ „Ô≠≠°æ¥ê±∂∫≥π∏πY]Y.©HË™ ®‡˛etÛÄ™Ω∂êêúêôòL...Síí“ ⁄:*6(…Õ—iaÒaa@(R‘É∑§®Ø©™®%Uµ.•EbíΩΩ—iaÒeeAPS–âø¶°´®Ø£¶P*©%uu•EjR≤±ÖÕ¡A·…¬» Â≤≤úêôòòòC!Tñã´Î{.%.ç≠AÒ›A≈Γϥ≠©æê≥∑∂[Xã.©ÎKï…¡ÈÕÈÀ‰.
  äèãçäûeÙ≥Ä™µ∂êêúêôòL...Síí“Í˙*":* Õ—iA·eaAQ•®C◊ƒîü≤§£Ø®¢™.UâIÎÎKÈA·emAQ¶†í_∆Å≥§Ø¢§°©§Ø°ÍäïjR≤±ÖÕ·AÈ≈≈…A ‰r,†±∞êêÖÜ¢∞∂∂ZÎ.I++ª.EΩ.â’’ŸÈ[“‹ „Ø≠≠±∂∞ê¥∑∫Y.Æn.◊V◊©»Ë™⁄†‰˛eÙ≥Ä™Ω∂êêúêôòL...Síí“Í⁄:*6*»Õ—iaÒeaAPR‘É∑§¨Ø®™®%UµUÖUbíΩΩ—iaÒeeA(”–âø¶°´™Ø£¶P*©%ıuÖUjR≤±ÖÕ¡A·…√» Â≤≤úêôòòòC!T.ã´Àk.!.7µ.¢Ω.…ı’ŸÈZiÓ†£ØΩµ±∑≤êZãï…¡…’·≈·]..OÀçäûet≥Ä™Ω∂êêúêôòL...Síí“ ⁄:*6(…Õ—iaÒeaAQ§TCóѧؙ®°Ø©Q™.UâIÎÎKÈ¡·EmAQ¶PIflÜÅ≥§Ø¢¶P*©%uu•EjR≤±ÖÕ¡A·…¡…@eÚ≤åêôòòòÜÖ£X[õ.Î.I++´.AΩ.…ı’ŸÈZin†£øµµ±∑≤êZãï…¡…’Ò≈·]..ûKçäûeÙÛ†äµÆêêòêòòòõêòòùôôùMSH®».Õ—iA·eaAQ•©ÜÆDTflí¥£Ø¢•´°™îñ±Î.È¡·EmAQß°ìæåA”‘ü¶¨°´§Ø†ßäïjR≤±ÖÕ°AÈ≈≈…AÀ‰, 1∞∞∞ç䶱∂∂¥∑.íVVV..ΩÅâ’—ÈY”›@coḬ̀Ƨêπ∂∏≥π∏πY]Y.©»Ë™ ®‡˛etÛ†äµÆÄêòêòòL...Síí“™˙*2:" Õ—iA·eaAQ•©áÆDT_“‘Éø¢•´£™JK¨Î.ÈA·EmAQ¶†I_F¡ì¥Ø¶§°´§Ø°Í
  ïjR≤±ÖÕ°AÈ≈≈…AÀ‰r, ±∞êêçÇ¢±∂∂ZÎ.I++´.AΩÅâ’ŸÈ[“‹ cÔ≠≠°Æ¥êµ∂∫≤π∏πY]Y.©»Ë™ ®Ë˛eÙ≥Ä™µæêêúêôòL....íí“Í⁄:*6*»Õ—iA·eaAQ•©áÆà®_“î£ø¢•´£™îñ±Î.È¡·EmAQ•°í_F¡ì¥Ø¶§°©§Ø°ÍäïjR≤±ÖÕ¡AÈÕ¡…A rr,†±êêêÖÇ¢±∂∂ZÎ...;ª.EΩÅâ’’ŸÈY”‹@cÔÌ≠°Æ¥ê±∂∫≤π∏πY›..©HË™ ®‡˛eÙ≥Ä™µæêêúêôòL...Síí“Í⁄:"2*»Õ—ÈA·eaAQ•©áÆDT_“‘Éø≤•´•®ïñ±Î.È¡·EmAQ߆í_∆Å≥¥Ø¶§°©§%uuÖUjR≤±ÖÕ°.…’≈¡A…ÂÂX@10∞∞ç䶱¥¥µ∂≥ê±X¨-$◊.I´•±—u≈ŸA≈›Ÿ€√‹» iÓÙ•≤∞≤µº±∏óÜÖj™à˲etÛ†™µ∂êêúêôòL...Síí“™˙*":* Õ—ÈA·EAAA©°Ö≠â©ø§TC_“≈앧ëî≤∑∑∫ùòºL&$≈.ZŸe.µ•ı5e.õB˙.=Ωëe..…Ÿ¡Á—@‰ea‰†•≤∫îêôòòòC!Tñã+Àk.).;≥.EΩ.…ı’ŸÈZin „Ø≠≠±æ¥êµ∂∫Y.Æ..W.ó©»Ë™ ®‡˛etÛ†äµæêêúêòòL...Síí“™˙*"2*»Õ—iA·eaAQ•®C◊ƒîø¢¨£Ø™£©Q’J.¨Î.ÈA·EmAQ•°ìøåÇST_∆å°≥®Ø¢ßß™ïÜÖ≥∂X.-$ÆV..íVWá.)ÇǬ*".Ö±±ÂŸ›A¡≈≈◊@to†¢µ±¥∏ó¥∑ꨴ´+ÀK.ôÎCï…¡…’·≈·Y..ûKçäûetÛ†äµæêêúêòòòõêòòùôôùMSH®à.Õ—iA·eaAQ•©ÜWƒîø¢§£Ø™£©Q’
  +¨ÎãÈ¡·EMAQ≠°ïΩçÉß®_∆å°£®Ø¢ßß™JC!.+k°.…’≈—A≈·ÂYAb00∞ç䶱¥¥µ∑≥ê±X¨-$◊.Ik•ÒÒU’ŸA≈fl⁄man‰†©Æ¥µ≤∏∫≥∫≤πóC°j™à˲etÛ†äµÆÄêòêöòôöêòòùôôùMSH®».Õ—iaÒeaAQ§TCWƒîø¢¨£Ø®¢©QUJK¨Î.È¡·EmAQß°íæF¡”îü¶¨°£†Ø¢ßß™JC!.+k°.…’≈¡A…ÂÂY@10∞∞ç䶱¥¥µ∂≥ê±X¨-$◊.I+•—ÒU’›A«fi⁄maÓ§†©æ¥µ∫∏∏≤∫Y.©»Ë™ ®Ë˛eÙÛ†™µæêêúêôòL...Síí“™∫jR*.“Õ—iA·eaAQ•©ÜWƒîüí¥£Ø™°©¢™JK¨Î.È¡·EmAQ•°ìæF¡”îø¶§°´§Ø°Í
  ïjR≤±ÖÕ°A…’≈…A…‰X 10∞∞ç䶱¥¥µ∂≥ê±X¨-$◊.Ik•±—5ŸAÕ››Ÿ√›…@iÓ¥•≤∞∫±∫≥πóC°j™H»˛etÛ†äµæêêúêôòL...Síí“Í˙*":* Õ—iA·eaAQ•©áÆDTfl“îÉø≤•£•¨ïî∞∑ãÈ¡·≈MAQ•°ìøåAS‘flܨ°´†Ø†ßäïjR2±ÖÕ°AÈ≈≈…A…ÂÂX 1∞∞∞ç䶱¥¥µ∂≥ê±X¨-$◊.Ik•±—U≈ŸAÕ››Ÿ¡›»@iÓÙÂÚ∞≤µ¥µ∫ñÖÑß•ÜÖü
  

  I have tested it on two different boards. Gives same result, which makes me thing it has something to do with my sensor board (homemade). Any ideas what might be triggering this? • I looks like a re-flashing of the firmware fixed the issue.


Log in to reply
 

Pycom on Twitter