Can you use I2C and One Wire together? • Đề cương luận văn về chiến lược xúc tiến hỗn hợp

  Trong bài viết sau đây, Luận Văn Việt xin chia sẻ đến bạn đề cương luận văn về chiến lược xucs tiến hỗn hợp. Nếu bạn không bận rộn không có thời gian để hoàn thiện bài luận văn của mình, bạn có thể tham khảo dịch vụ làm luận văn của Luận Văn Việt

  Tên đề tài: Hoàn thiện chiến lược xúc tiến hỗn hợp trong hoạt động marketing cho dịch vụ giao nhận vận tải đường biển tại công ty tnhh thương mại vận tải KNL Việt Nam

  Lời mở đầu

  CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA XÚC TIẾN HỖN HỢP

  1.1. Khái niệm xúc tiến hỗn hợp

  https://luanvanviet.com/viet-thue-luan-van/

  1.2. Bản chất và vai trò của xúc tiến hỗn hợp

  1.2.1. Bản chất của xúc tiến hỗn hợp

  1.2.2. Vai trò của xúc tiến hỗn hợp

  1.3. Mô hình quá trình xúc tiến hỗn hợp

  1.4. Các công cụ của xúc tiến hỗn hợp

  1.4.1. Quảng cáo

  https://luanvanviet.com/chuc-nang-cua-nha-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam/

  1.4.2. Bán hàng trực tiếp

  1.4.3. Tuyên truyền (Quan hệ công chúng)

  1.4.4. Khuyến mãi

  1.4.5. Marketing trực tiếp

  1.5. Những nội dung cơ bản của chiến lược xúc tiến hỗn hợp

  1.5.1. Xác định mục tiêu của chiến lược xúc tiến hỗn hợp

  1.5.2. Quyết định ngân sách để thực hiện chiến lược xúc tiến hỗn hợp

  1.5.3 Xác định đối tượng nhận tin

  1.5.4. Lựa chọn nội dung thông điệp

  1.5.5. Lựa chọn cấu trúc thông điệp

  1.5.6. Lựa chọn kênh truyền thông

  1.5.7. Những yếu tố tác động đến chiến lược xúc tiến hỗn hợp

  https://g.page/luanvanviet?share

  1.5.8. Đánh giá hiệu quả xúc tiến hỗn hợp

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN HỖN HỢP TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI KNL VIỆT NAM

  2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH thương mại vận tải KNL Việt Nam

  2.1.1. Giới thiệu chung về công ty

  2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển

  2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH thương mại vận tải KNL Việt Nam

  2.1.4. Chức năng và trách nhiệm của các phòng ban trong công ty

  2.1.4.1. Chức năng và trách nhiệm của ban giám đốc

  2.1.4.2. Chức năng và trách nhiệm của ban tổ chức nhân sự

  2.1.4.3. Chức năng và trách nhiệm của ban phó giám đốc

  2.1.4.4. Chức năng và trách nhiệm của ban kế toán tài chính

  2.1.4.5. Chức năng và trách nhiệm của các ban ngành khác

  2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh và kết quả đạt được của công ty

  2.2.1. Vị trí của công ty trong thị trường dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoa

  2.2.2. Khách hàng của công ty

  2.2.3. Đối thủ cạnh tranh của công ty

  2.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây

  2.3. Thực trạng hoạt động xúc tiến hỗn hợp của công ty TNHH thương mại vận tải KNL Việt Nam

  2.3.1. Quảng cáo

  2.3.2. Bán hàng trực tiếp

  2.3.2. Tuyên truyền (Quan hệ công chúng)

  https://i.imgur.com/QqIlui6.png

  2.3.4. Khuyến mãi

  2.3.5. Marketing trực tiếp
  alt text
  2.4. Đánh giá trực trạng hoạt động xúc tiến hỗn hợp của công ty TNHH thương mại vận tải KNL Việt Nam

  2.4.1. Mặt được

  2.4.1. Mặt chưa được

  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP TRONG HOẠT ĐỘNG MARKETING CHO DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI KNL VIỆT NAM

  3.1. Định hướng chiến lược kinh doanh và chiến lược Marketing của công ty trong thời gian tới

  3.1.1. Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh

  3.1.2. Chiến lược Marketing

  3.1.3. Định vị công ty và xây dựng thương hiệu công ty trên thị trường

  3.2. Một số giải pháp về hoạt động xúc tiến hỗn hợp

  3.2.1. Hoàn thiện hoạt động quảng cáo

  3.2.2. Hoàn thiện hoạt động bán hàng trực tiếp

  3.2.3. Hoàn thiện hoạt động tuyên truyền (Quan hệ công chúng)

  3.2.4. Hoàn thiện hoạt động khuyến mãi

  3.2.5. Hoàn thiện hoạt động Marketing trực tiếp

  3.3. Một số giải pháp khác

  3.3.1. Giải pháp về con người

  3.3.2. Lập phòng Marketing

  https://i.imgur.com/irs5UG4.png

  3.4. Kiến nghị

  3.4.1. Xây dựng các kế hoạch xúc tiến trong ngắn hạn và dài hạn

  3.4.2. Tăng cường Marketing quan hệ

  3.4.3. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu Marketing

  KẾT LUẬN

  TÀI LIỆU THAM KHẢOalt text • @buidiena3 you cannot use the same pin for both interfaces, but you can use different pins than the default ones for I2C or Onewire. Just look into the documentation, how to specify the pins for the interfaces.


Log in to reply
 

Pycom on Twitter