Using Ethernet with a pycom device • Tóm tắt luận văn thạc sĩ về phát triển dịch vụ E-Mobile Banking

  Trong bài viết sau đây, Luận VĂn 24 xin chia sẻ đến bạn nội dung tóm tắt luận văn thạc sĩ về phát triển dịch vụ E-mobile Banking. Nếu bạn không có thời gian để hoàn thiện bài luận văn của mình, bạn có thể tham khảo dịch vụ làm luận văn thuê của chúng tôi tại đây: viết thuê luận văn

  Tên đề tài: Phát triển dịch vụ e-mobile banking tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển viết thuê luân văn
  luanvan
  nông Việt Nam – chi nhánh tỉnh Kon Tum

  1. Tính cấp thiết của đề tài

  2. Mục tiêu nghiên cứu

  Đề tài hướng đến giải quyết một số mục tiêu cơ bản sau đây:

  • Hệ thống hóa, phân tích, tổng hợp các vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động marketing dịch vụ E-Mobile BankingCác nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế

  • Nghiên cứu thực trạng về hoạt động marketing dịch vụ E-Mobile Banking tại Agribank CN tỉnh Kon Tum trong thời gian qua

  • Đề xuất một số giải pháp nhằm marketing dịch vụ E-Mobile Banking tại Agribank CN tỉnh Kon Tum
   luanvan

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  • Đối tượng nghiên cứu: Lý luận và thực tiễn về hoạt động marketing dịch vụ.

  • Phạm vi nghiên cứu:

  • Phạm vi không gian nghiên cứu: Nội dung nghiên cứu tại Agribank CN tỉnh Kon Tum.

  • Thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu trong khoảng thời gian 2015 - 2017 và các giải pháp được đề xuất trong luận văn có ý nghĩa trong thời gian tớiCác nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế

  1. Phương pháp nghiên cứu

  Để hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu đặt ra, luận văn sử dụng các phương pháp sau:

  • Phương pháp thống kê, mô tả.

  • Thu thập số liệu sơ cấp, số liệu thứ cấp để thu thập thông tin và các phương pháp thống kê, kinh tế lượng để xử lý.

  • Phương pháp so sánh, phân tích.

  • Khảo sát thực tế, phỏng vấn trực tiếp khách hàng giao dịch và một số ngân hàng đang cung ứng dịch vụ ngân hàng điện tử.

  • Điều tra thông qua bảng câu hỏi khách hàng giao dịch tại Agribank Chi nhánh tỉnh Kon tum nhằm thu thập ý kiến đóng góp.

  1. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

  Về mặt lý luận: Luận văn sử dụng các lý luận khoa học quản trị kinh doanh và các định hướng chiến lược hoạt động marketing dịch vụ làm cơ sở xây dựng, triển khai chính sách marketing dịch vụ E-Mobile Banking trong xu thế phát triển hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời phân tích những thuận lợi khó khăn trong quá trình marketing dịch vụ E-Mobile Banking trong giai đoạn hiện nay.

  Về mặt thực tiễn: Đề tài đánh giá được thực trạng hoạt động marketing dịch vụ E-Mobile Banking tại Agribank CN tỉnh Kon Tum ở 2 góc độ: phía Nhà cung ứng dịch vụ và phía người sử dụng.

  1. Bố cục đề tài

  Đề tài nghiên cứu được trình bày thành ba phần:

  Chương 1: Cơ sở lý luận về dịch vụ và marketing dịch vụ

  Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ E-Mobile Banking tại Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum

  Chương 3: Giải pháp marketing cho dịch vụ E-Mobile Banking tại Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum.https://g.page/luanvan24uytin?share

  7. Tổng quan tài liệu

  Tìm hiểu thêm về dịch vụ luận văn cũng như báo giá tại đây: https://luanvan24.com/viet-thue-luan-van/ • @robert-hh I agree the sparkfun one seems odd - however the NCD.io device states a minimum of 100 feet and so should be able to do whats needed above - the data sheet talks of 50m ranges for I2C and if the speed is set to the minimum - i would give this a try • @lacazet2k I just see that there are plenty of max490 modules available, e.g. at Amazon, for a pretty low price. These are good for transfer rates of up to 2.5MBs at a distance of 200ft, and up to 4000ft at 100kBs. • @ShanevanJ About I2C: since Pycom only supports I2C master mode, the other device then has to support slave mode.
  Edit: Reading the data sheet of the PCA9615 chip inside the Sparkfun device, they talk about 3m or 10ft at full speed, and longer cables at lower speed. These 3m seem strange, given that the chip uses a differential driver. • I2C is a great way to do this - use an extender like

  This from SparkFun

  or ncd.io

  However if there are no noisy things nearby (motors or fluorescent tube lights) you should be able to get 20m with high quality cable using a level translator breakout on both ends (drive it at 5V or 12V depending on the breakout - Adafruit and Sparkfun will have) • @lacazet2k 20m is not long for a UART connection. The distance you can achieve varies with the baud rate. And even is that is a problem, you can add a RS485 line driver, like the MAX488, allowing then speeds up Megabits/s.
  I did not see read-to-buy breakout boards, but they are available in DIP package and very easy to connect.


Log in to reply
 

Pycom on Twitter