Core panics during sqnsupgrade as well as generally • I've been plagued with core panics with this GPy module that I started using, only purchased in the last 2 weeks approx.

  At first the device was running an old version main firmware which had some different function in micropython (I migrated base code from a program which was working on LoPy4), so updated the main firmware to 1.20.2r1. Then when I implemented LTE the core panics became increasingly obvious.

  Checking the forums it appeared that maybe the issue was then the LTE modem stability (modem had 43xxx) so I tried a sqnsupdate procedure.

  Even with a cleanly erased GPy, it proceeds to core panic every time during sqnsupdate, not neccessarily in the same update position and not necessarily the same type high level core panic (I don't know what all the dump means) but usually IllegalInstructionError. The most notable was a DoubleExceptionError, it would not even give me the register or dump afterwards.

  Also to test, I loaded a program without LTE being started and after a length of time it does still core panic. At the moment I am running the P9 LED blinker tutorial but it has not been able to elicit the fault within the same kind of timeframe (usually less than 10 minutes, the sqnsupdate is probably much quicker than that).

  Have tried:
  Reformat and reload SD card sqns dup and elf
  Disable pybytes at boot, not use pybytes on firmware updater (I did not have it activated anyway)
  Load 1.20.2rc7
  Erase/format all on firmware updater
  Different USB cable
  format /flash explicitly
  checked that RTS and CTS jumpers are not fitted

  I am at a bit of a loss as to what to do to resolve this.

  The GPy is on an expansion board 3.1, previously working with the Lopy4. I have tested it without my application expansion hardware.

  This is 1.20.2rc7 during sqnsupdate

  >>> import os
  >>> os.fsformat('/flash')
  >>> import machine
  >>> machine.reset()
  ets Jun 8 2016 00:22:57
  
  rst:0x7 (TG0WDT_SYS_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
  configsip: 0, SPIWP:0xee
  clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
  mode:DIO, clock div:1
  load:0x3fff8020,len:8
  load:0x3fff8028,len:2140
  ho 0 tail 12 room 4
  load:0x4009fa00,len:19760
  entry 0x400a05bc
  Pycom MicroPython 1.20.2.rc7 [v1.11-6d01270] on 2020-05-04; GPy with ESP32
  Type "help()" for more information.
  >>> from machine import SD
  >>> sd = SD()
  >>> os.mount(sd,'/sd)
  Traceback (most recent call last):
   File "<stdin>", line 1
  SyntaxError: invalid syntax
  >>> os.mount(sd,'/sd')
  >>> import sqnsupgrade
  >>> sqnsupgrade.run('/sd/CATM1-41065.dup','/sd/updater.elf')
  <<< Welcome to the SQN3330 firmware updater [1.2.6] >>>
  >>> GPy with firmware version 1.20.2.rc7
  Attempting AT auto-negotiation...
  Session opened: version 1, max transfer 2048 bytes
  Sending 430284 bytes: [########################################] 100%
  Waiting for updater to load...
  Attempting AT wakeup...
  Session opened: version 1, max transfer 8192 bytes
  Sending 6160982 bytes: [############################      ] 71%Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (IllegalInstruction). Exception was unhandled.
  Memory dump at 0x400e07a0: b4432500 1d202aa0 000000f0
  Core 1 register dump:
  PC   : 0x400e07a7 PS   : 0x00060730 A0   : 0x400fea98 A1   : 0x3ffd7740 
  A2   : 0x00004062 A3   : 0x00000002 A4   : 0x00000000 A5   : 0x00000002 
  A6   : 0x00000000 A7   : 0x000001ae A8   : 0x800e07a4 A9   : 0x3ffd7720 
  A10   : 0x00004062 A11   : 0x3ffc4400 A12   : 0x00000000 A13   : 0x3f9e1ef8 
  A14   : 0x000000fe A15   : 0x000001f6 SAR   : 0x0000001a EXCCAUSE: 0x00000000 
  EXCVADDR: 0x00000000 LBEG  : 0x40092298 LEND  : 0x400922a3 LCOUNT : 0x00000000 
  
  ELF file SHA256: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  
  Backtrace: 0x400e07a7:0x3ffd7740 0x400fea95:0x3ffd7770 0x40108cd7:0x3ffd7790 0x40101500:0x3ffd7830 0x400fd811:0x3ffd7860 0x400fd8a1:0x3ffd7880 0x40109853:0x3ffd78a0 0x40101500:0x3ffd7940 0x400fd811:0x3ffd79b0 0x400ffdf5:0x3ffd79d0 0x400fd811:0x3ffd7a20 0x401097c5:0x3ffd7a40 0x40101500:0x3ffd7ae0 0x400fd811:0x3ffd7b10 0x400fd8a1:0x3ffd7b30 0x40109853:0x3ffd7b50 0x40101500:0x3ffd7bf0 0x400fd811:0x3ffd7c20 0x400fd8a1:0x3ffd7c40 0x40109853:0x3ffd7c60 0x40101500:0x3ffd7d00 0x400fd811:0x3ffd7d30 0x400fd8a1:0x3ffd7d50 0x40109853:0x3ffd7d70 0x40101500:0x3ffd7e10 0x400fd811:0x3ffd7e40 0x400fd8a1:0x3ffd7e60 0x40109853:0x3ffd7e80 0x40101500:0x3ffd7f20 0x400fd811:0x3ffd7f90 0x400fd83e:0x3ffd7fb0 0x400e12e5:0x3ffd7fd0 0x400e1570:0x3ffd8070 0x400e000d:0x3ffd80b0
  
  ================= CORE DUMP START =================
  bDgAAAEAAAAPAAAAbAEAAA==
  /EP8P4B2/T/kgf0/
  wHX9P4CB/T8lagQAGEH8PxhB/D/8Q/w/EEH8Pw4AAABUYvs/VGL7P/xD/D8AAAAA
  CwAAAOhR/T9NaWNyb1B5AAAAAAAAAAAAAQAAAOSB/T8AAAAAIAcGAAsAAAABAAAA
  0E37PxyS/D8AAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Z4RAPwAAAABoGAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAA==
  eGkQgKcHDkAwBwYAmOoPQEB3/T9iQAAAAgAAAAAAAAACAAAAAAAAAK4BAACkBw6A
  IHf9P2JAAAAARPw/AAAAAPgenj/+AAAA9gEAABoAAAAAAAAAAAAAAJgiCUCjIglA
  AAAAAAAAAAD4Hp4/BDIIQDy99z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAEHf9PwAAAADajBCAcHf9P2sAAACuAQAA
  AQAAAHB3/T8BAAAAAAAAAAAAAAD4Hp4/AAAAAAAAAAADFRCAkHf9P2vAQj9pwEI/
  9B6ePwEAAAAaAAAAAQAAABTYD4AweP0/sOuUP7DrlD+geP0/YHj9PwMVEICQd/0/
  CAAAAEwfnj9IH54/QB+ePwIAAAAWAAAAFNgPgCB4/T8BAAAAsOuUPxTYD4AweP0/
  sOuUP7DrlD+iihCACQAAAAcAAABAH54/AAAAABEAAAAAAAAA4B6eP0wfnj9IH54/
  WHn9PxyS/D8JAAAAIAsGAPQenj8w////AAAAANDErj+k2A+AYHj9P3AAlT8DAAAA
  AAAAAAAAAAA4Gp4/ijIIQOAenj9Yef0/ZAAAADB4/T9WmBCAgHj9PwIAAAAAAAAA
  AAAAAFh5/T8DAAAA0iEAAAMVEICgeP0/DAAAAJ28Qj9Uef0/MHn9P8h4/T8wef0/
  FNgPgEB5/T+w65Q/sOuUP0B6/T/geP0/AxUQgKB4/T8IAAAAcHn9P2x5/T9kef0/
  AAAAAAcAAAAIef0/cHn9PxTYD4CAef0/FNgPgEB5/T+w65Q/sOuUP6KKEIDgeP0/
  CAAAAGR5/T8AAAAABAAAAAAAAABAef0/cHn9P2x5/T/Qef0/wHn9PxTYD4CAef0/
  VHn9PzD///+evEI/AQAAAPj9D4Cwef0/8BOePwMAAADwE54/nLxCP1B5/T9kef0/
  sOuUP3AAlT8QFJ4/cAeeP60EvAAQFJ4/0BOeP0ASnj+k2A+AAHr9P1AAlT8BAAAA
  AAAAAAAAAACUef0/rHn9P0B5/T/Qef0/AAAAAIB5/T8U2A+A0Hn9PzAZnj8IAAAA
  AAAAANB5/T8QFJ4/AAAAAMiXEIAgev0/MBmePwEAAABAEp4/0BOePxAUnj8BAAAA
  gHn9P2gTnj8AAAAA0Hn9P1aYEIAgev0/AAAAAAAAAAAAAAAAaBOePwEAAAADAAAA
  AxUQgEB6/T8EAAAAA7xCPwAAAABoE54/aHr9P9B6/T8U2A+A4Hr9P7DrlD+g9JQ/
  UHv9P7h6/T8DFRCAQHr9PwgAAACwE54/rBOeP6QTnj//////EwAAAHj4+z8AAAAA
  aRQQgMB6/T8U2A+A4Hr9P7DrlD+g9JQ/oooQgLR6/T8DAAAAsBOePwMAAAALAAAA
  AAAAAFATnj+wE54/rBOePxwblT/gev0/bGkQQAEAAABkE54/MP///wS8Qj8AAAAA
  pNgPgBB7/T/QAZU/BAAAAAMAAAAAAAAAmOlDPwEAAABQE54/HBuVP2QAAADgev0/
  VpgQgDB7/T8EAAAAAwAAAAMAAAAcG5U/FgAAAFYiAAADFRCAUHv9PywAAAAhoUI/
  FBuVPwEAAAAAAAAAAQAAABTYD4Dwe/0/oPSUP6D0lD9gfP0/AAAAAAMVEIBQe/0/
  CAAAAOAblT/cG5U/1BuVPxoAAAAzAAAAAAAAAAAAAAABAAAA0Hv9PxTYD4Dwe/0/
  oPSUP6D0lD+iihCA0JP8PwYAAADgG5U/CgAAABwAAAAAAAAAABuVP+AblT/cG5U/
  aBqVPwEAAAAAAAAAAQAAABQblT8w////IqFCPwIAAACk2A+AIHz9PyAIlT8BAAAA
  CgAAAAAAAACY6UM/AQAAAAAblT9oGpU//AAAAPB7/T9WmBCAQHz9PwAAAAAKAAAA
  CgAAAGgalT8AAAAAAAAAAAMVEIBgfP0/VAAAAB2BQj9kGpU/AQAAAIh8/T/wfP0/
  FNgPgAB9/T+g9JQ/oPSUP3B9/T8AAAAAAxUQgGB8/T8IAAAA9BqVP/AalT/oGpU/
  DwAAACQAAAAAAAAAcHz9PxTYD4AAff0/FNgPgAB9/T+g9JQ/oPSUP6KKEIAEAAAA
  AwAAAOgalT8LAAAAFwAAAAAAAABQGpU/9BqVP/AalT9IDpU/5NVAP8AElT8A75Q/
  ZBqVPzD///8egUI/AgAAAKTYD4Awff0/oAeVPwEAAAALAAAAAAAAAOAOlT+KMghA
  UBqVP0gOlT+QAAAAAH39P1aYEIBQff0/AAAAAAsAAAALAAAASA6VPwkAAABaIgAA
  AxUQgHB9/T9cAAAAs3dCP0QOlT8BAAAAAAAAAAEAAAAU2A+AEH79P6D0lD9wkvw/
  gH79PwAAAAADFRCAcH39PwgAAADcDpU/2A6VP9AOlT8HAAAAJgAAAAAAAAAaAAAA
  AwAAAPD0lD8U2A+AEH79P6D0lD9wkvw/oooQgDBmCUACAAAA0A6VPwAAAAAeAAAA
  AAAAADAOlT/cDpU/2A6VP0B//T8ckvw/BwAAAJ+h/QBEDpU/MP///7R3Qj8CAAAA
  pNgPgEB+/T9wBJU/AgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIoyCEAwDpU/QH/9P5gAAAAQfv0/
  VpgQgGB+/T8CAAAAAAAAAAAAAABAf/0/JHD0PwAAAAADFRCAgH79PwwAAAAcDpU/
  OH/9PxB//T+ofv0/EH/9PxTYD4Agf/0/cJL8P3CS/D/Qf/0/AgAAAAMVEICAfv0/
  CAAAAEh//T9Ef/0/PH/9PwAAAAAFAAAA0DIAADBmCUD/////AgAAABTYD4Agf/0/
  cJL8P3CS/D+iihCA+BCVPwgAAAA8f/0/AAAAAAUAAAAAAAAAIH/9P0h//T9Ef/0/
  AAAAACB//T9wf/0/+BCVPzh//T8w////HQ6VPxAIlT9B2A+AkH/9P3ANlT8AAAAA
  cA2VPxsOlT8wf/0/PH/9P3CS/D9g/EA/cASVPwAAAAAA75Q/wASVP/////8DAAAA
  kT4IgIB//T+gf/0/AAAAAAAAAAAAAAAAcA2VPwAAAAAgf/0/AAAAAAAAAABgf/0/
  6BIOgLB//T9wDZU/AAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAABzFQ6A0H/9P3ANlT8WAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAqA2VPxAADoBwgP0/8hhAPwAAAAAAAAAAAID9P3MVDoDQf/0/
  GE38PwAAAAAWAAAAXAAAACIAAAD+////DQAAAPhM/D8NAAAAwH79PxAADoBwgP0/
  8hhAPwAAAABkEg6A+BCVP5AQlT9QgP0/cID9P7YYQD8AAAAA+Ez8PzgAAABw95Q/
  FgAAAHCA/T+kZwEAAAAAABYAAABcAAAAIgAAAP7///8AAAAAsID9Pzj4+z8BAAAA
  OQAAADgAAADwDJU/CAAAAAAAAACwgP0/AAAAAByS/D8AAAAAAQAAAAAAAAA0//o/
  AAAAAICB/T8AAAAAAAAAAAEAAAClpaWlpaWlpaWlpaVoMghAOPwNQDAABQAAAAAA
  gIH9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAACQshsAAAAAAP//////////
  //////////8RV6YjAPAfALCA/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAACgAAAAAADyB/T8AAAAA
  uEX8PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAIyB/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  BLP7P5Cs/T/wrf0/
  kKz9P5Ct/T8+ZgQAoED8P6BA/D8Es/s/mED8PxQAAABgs/s/AAAAAASz+z8AAAAA
  BQAAAPSd/T9TZXJ2ZXJzAAAAAAAAAAAAAQAAAPCt/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Z4RAPwAAAABoGAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  aDIIQH5SCUAwDQYAJAEOgFCt/T8+ZgQARN37PwAAAAAA/wAAAAD/AAAAAP9+UgmA
  MK39PwEAAAA+ZgQABLP7PwEAAAD+AAAAIwAGAAAAAAD//z+zAAAAAK0uCUDDLglA
  +f///2g0CEABAAAAMGYJQEzp9z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASz+z8BAAAA/gAAACMABgAAAAAAcK39PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAD/AAAAAP8AAAAA/wAAAACQrf0/AAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAHZI/D8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAnK39PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  QLn7P6C3+z84ufs/
  oLf7P9C4+z9+a33QvL77PzxA/D9Aufs/NED8PxkAAAA/YXJtsdhzy0C5+z8AAAAA
  AAAAADy1+z9JRExFMADsFl8i/iZqh1cAAAAAADi5+z8AAAAAIQAGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Z4RAPwAAAABoGAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFKBCg==
  aDIIQI75IEAwCQYARpIWgGC4+z8AAAAAAAAAAAAAAACQt/s/AwAAACMABgAYkPw/
  /////5w//D88QPw/GzsJgHC3+z8DAAAAIwAGAAAAAABguPs/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAGg0CEBwt/s/MGYJQIz09T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAA0VQmAgLj7PyAAAAABAAAA
  //8/swAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACguPs/AAAAAMQ//D8AAAAAEPf8PyhC/D8AAAAA
  AAAAANC4+z8AAAAAAAAAAETd+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAQAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA3Lj7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  tL77PxC9+z+svvs/
  EL37P0C++z9CV5wgPED8P0i5+z+0vvs/NED8PxkAAADV/+PbLMjwM7S++z8AAAAA
  AAAAALC6+z9JRExFMQD03H3d1IgepIEAAQAAAKy++z8AAAAAIwAGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Z4RAPwAAAABoGAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJWIYA==
  aDIIQI75IEAwCwYARpIWgNC9+z8AAAAAPED8Pxs7CYAAvfs/AwAAACMABgAjAAYA
  8PD7PyAAAAAgAAAA//8/s6urAAADAAAAIwAGAAAAAAAQvvs/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAGg0CECrqwAAMGYJQPz59T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABoNAhAEPf8PzBmCUA0VQmA8L37PyAAAAABAAAA
  //8/swAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQvvs/AAAAAMQ//D8gAAAAEPf8PyxC/D8AAAAA
  AAAAAEC++z8AAAAAAAAAAETd+z8AAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATL77PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  zK/7P9Ct+z/Er/s/
  0K37P2Cv+z9hZgQAKED8PyhA/D/Mr/s/IED8PwcAAAC4n/s/uJ/7P8yv+z+wn/s/
  EgAAAMih+z90aVQAIAAAAICkAADQsfsAAAAAAMSv+z8AAAAAIQAGABIAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Z4RAPwAAAABoGAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADm6PQ==
  aDIIQIRECUAwCQYAtUUYgJCu+z+Mn/s/MK/7P9if+z8AAAAA4J/7PwAAAACERAmA
  cK77PwAAAAAnAAAARN37PyhC/D/+AAAAAAAAAAAAAAAc6/U/AAAAAOE6GEDuOhhA
  AAAAAGg0CEAoQvw/MGYJQBzr9T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIjIF4Cgrvs/oJxEP6Cu+z+HyheA0K77P/////8wr/s/
  AAAAADpmBABkAAAA1MkXQCcAAACQrvs//gAAAAAAAADYyheA4K77P5SxRD9wAJQ/
  G1QXgACv+z9I/Pw/MK/7PxtUF4AAr/s/SPz8PzCv+z8nAAAA/////zpmBAAAAAAA
  AAAAADCv+z8MahdAAAAAANTJF0CUsUQ/DGoXQAAAAABEA/0/RAP9P0AD/T9AA/0/
  AAAAAGCv+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAbK/7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  IMv7P8DJ+z8Yy/s/
  wMn7P7DK+z8AAAAAFED8PxRA/D8gy/s/DED8Pw8AAABQwPs/UMD7PyDL+z9IwPs/
  CgAAABzB+z9UbXIgU3ZjAFLoyJNpa8EAAAAAABjL+z8AAAAAIQAGAAoAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Z4RAPwAAAABoGAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKV3zw==
  aDIIQGVkCUAwAAYAAAAAAIDK+z8AAAAAAAAAAAAAAAA4Qvw/MEL8PwEAAABlZAmA
  YMr7PwAAAABE3fs/jD/8PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAGg0CEAAAAAAMGYJQGwG9j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGwG9j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsMr7PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAC8yvs/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  lLH7P1Cc/T/snf0/
  UJz9P4Cd/T9tYWMAXL/9P8DY+z+Usfs/sD/8PxQAAABdObo9Y2FsX5Sx+z8AAAAA
  BQAAAPCN/T9TbWFydENvbmZpZwBjYWwAAQAAAOyd/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Z4RAPwAAAABoGAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAA==
  aDIIQPC/AEAwAAYAmE0JgBCd/T8AAAAAIwAGACAABgDg8Ps/AwAAACMABgD//z+z
  q6sAAOzc+z8jAAYAlLH7PwEAAAD+AAAAIwkGAAAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAAGg0CEABAAAAMGYJQDzZ9z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAByXwmAIJ39P0Td+z8FAAAA
  h2sOgECd/T8BAAAALEL8P5Sx+z8BAAAA/gAAACAAAAAAAAAAYJ39PwAAAAAAAAAA
  KEL8P0Td+z+cP/w/oED8PwAAAACAnf0/AAAAAAAAAABUTfw/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAjJ39PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  VL/9P7C9/T9Mv/0/
  sL39P+C+/T/oVxapOHz7P5yx+z9Uv/0/sD/8PxQAAAAKi639xBqjk1S//T8AAAAA
  BQAAAFCv/T9Tb2NrZXQgT3BlcmF0aW8AAQAAAEy//T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Z4RAPwAAAABoGAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAANPIzA==
  aDIIQPC/AEAwAAYAmE0JgHC+/T8AAAAAIwAGACAABgBMAQAAVQAAAFCd/T///z+z
  q6sAAOzc+z8jAAYAVL/9PwEAAAD+AAAAAAAAAAAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAAGg0CEABAAAAMGYJQJz69z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAByXwmAgL79P0Td+z8GAAAA
  Ql0OgKC+/T8BAAAALEL8P1S//T8BAAAA/gAAAOxj+z8AAAAAwL79PwAAAAAAAAAA
  KEL8P0Td+z+cP/w/oED8PwAAAADgvv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA7L79PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  MHz7P7Cc+z84nvs/
  sJz7P9Cd+z+P/BJRcMX9P1y//T8wfPs/sD/8PwEAAAAEfPs/BHz7PzB8+z/8e/s/
  GAAAADya+z9pcGMxAMuICymku+q/F9EAAQAAADie+z8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Z4RAPwAAAABoGAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA+WtQ==
  aDIIQIRECUAwAQYAVBwIgHCd+z/Ye/s/AAAAACR8+z8AAAAA2Hv7PwAAAACERAmA
  UJ37PwEAAAD/////RN37PyhC/D/+AAAAIAMGABwAAAAAAD4AAAAAAJgiCUCjIglA
  /////2g0CEAoQvw/MGYJQIzZ9T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIIcCICQnfs/MID9PwEAAAAAAAAAsJ37P/w+/D/0Pvw/
  AAAAACUAAAAAAAAAIAMGAP////8AAAAA/D78P+g+/D8kfPs/AAAAANh7+z8BAAAA
  AAAAANCd+z8AAAAAAAAAAOQaFkAwgP0/AAAAAAAAAAC4EgiAgH3+PwABAADoDQBA
  AAAAAAAAAADcnfs/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  aMX9P8Dk/T/U5v0/
  wOT9P3Dm/T+Q0rer9Fn7Pzh8+z9oxf0/sD/8Pw4AAAAkrv0/JK79P2jF/T8crv0/
  CwAAANjG/T9JUlFzAOcR+e+5LlnVV4IAAQAAANTm/T8AAAAAIQAGAAsAAAAAAAAA
  AAAAAAzm/T8AAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Z4RAPwAAAABoGAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsBMPg==
  aDIIQIRECUAwAwYA+DsPgIDl/T/4rf0/IOb9P0Su/T8AAAAATK79PwAAAACERAmA
  YOX9PwEAAAD/////RN37PyhC/D/+AAAAAAAAAAAAAAAsIvg/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAGg0CEAoQvw/MGYJQCwi+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsAAAApaWlpaWlpaWIBw6AwOX9P6CQ/D8g5v0/
  AAAAACcGAAClpaWlpaWlpf/////A5f0/0JP8PyDm/T8AAAAAAQAAAJSQ/D8YAPw/
  AAAAAFDm/T+UkPw/AAAAAHDm/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlJD8PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAg5v0/
  ABwAAHCS/D9wkvw/AAAAACwi+D8AAAAAAAAAAAAAAABwkvw/CgAAAJw//D8YQfw/
  AAAAAHDm/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAB85v0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAA==
  7Fn7P0BY+z/kWfs/
  QFj7P4BZ+z8sBgAAcHr7P3DF/T/sWfs/sD/8PxMAAADUIrexRYbJr+xZ+z8AAAAA
  BgAAAOhN+z9MVEUAbCGfllQDVoPcr04AAQAAAORZ+z8AAAAAIQAGAAYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Z4RAPwAAAABoGAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAL4lxg==
  aDIIQPC/AEAwCQYAmE0JgABZ+z8AAAAAIwkGACAJBgABAAAABgAAAAEAAAD//z+z
  q6sAAOzc+z8jCQYA7Fn7PwEAAAD+AAAAVMRFPxMAAAAACAAA/Bn9P/QaCUAiGwlA
  /////2g0CEABAAAAMGYJQDyV9T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALhg+z8AAAAADAAAAAAIAAByXwmAEFn7P0Td+z8JAAAA
  6w0RgDBZ+z8BAAAALEL8P+xZ+z8BAAAA/gAAAAAIAAAAAAAAUFn7PwAAAAAAAAAA
  KEL8P0Td+z+cP/w/tED8PwAAAACAWfs/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAABin/D8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIxZ+z8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  aHr7P+B4+z9gevs/
  4Hj7PwB6+z+uCo1PhHL7P/RZ+z9oevs/sD/8PwEAAAA4dvs/OHb7P2h6+z8wdvs/
  GAAAAGR2+z9pcGMwAILQSTZI2S3OOgwAAAAAAGB6+z8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Z4RAPwAAAABoGAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFEBeQ==
  aDIIQIRECUAwCwYAVBwIgKB5+z8Mdvs/AAAAAFh2+z8AAAAADHb7PwAAAACERAmA
  gHn7PwAAAAD/////RN37PyhC/D/+AAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAGg0CEAoQvw/MGYJQLy19T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4Hn7P/g+/D8AAAAA
  AAAAAHqYAAD+AAAAAQAAAP////8AAAAA+D78P+g+/D8Advs/AAAAAAEAAAAAAAAA
  AAAAAAB6+z8AAAAAAAAAALBiCEAAAAAAAAAAAAAAAAAtEgiAIDz+P5g//D8fZ0A/
  AAAAAAAAAAAMevs/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  fHL7P+Bw+z90cvs/
  4HD7PxBy+z+dvaB3wGD7P3B6+z98cvs/sD/8PwMAAAB8Pvw/fD78P3xy+z90Pvw/
  FgAAAHhm+z9lc3BfdGltZXIAQwhbCh8AAAAAAHRy+z8AAAAAIQAGABYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Z4RAPwAAAABoGAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALM0kg==
  aDIIQIRECUAwCwYA+SMNgKBx+z9QPvw/AAAAAJw+/D8AAAAAUD78PwAAAACERAmA
  gHH7PwAAAAD/////RN37PyhC/D/+AAAAIAAGAAAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAAGg0CEAoQvw/MGYJQMyt9T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4HH7P6Q+/D+sPvw/
  AAAAAP/WAwAAAAAAAAAAAP////8AAAAAAAAAAAAAAADMrfU/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAABBy+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKw+/D8SAAAP
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHL7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  uGD7PzAY/T/8Gf0/
  MBj9P5AZ/T9Usot9uD/8P4Ry+z+4YPs/sD/8Pw0AAABwXvs/cF77P7hg+z9oXvs/
  DAAAAAAS/T9MVEVfVUFSVF9FVlQAVkYAAQAAAPwZ/T8AAAAAIQAGAAwAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Z4RAPwAAAABoGAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJJ64w==
  aDIIQIRECUAwBwYAeA0RgPAY/T9EXvs/ZBn9P5Be+z8AAAAAmF77PwAAAACERAmA
  0Bj9PwEAAAD/////RN37PyhC/D/+AAAAIwAGAAAAAAD//z+zAAAAAPQaCUAiGwlA
  /////2g0CEAoQvw/MGYJQExV9z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAETd+z8oQvw//gAAACMABgAAAAAAMBn9P8SV/D/Alfw/
  AAAAAKNlBAAAAAAAAAAAAP////8AAAAAAAAAAAAAAACQXvs/AAAAAJhe+z8AAAAA
  AAAAAJAZ/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAEgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAnBn9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  uNj7PzCM/T/ojf0/
  MIz9P4CN/T8As7I5nLH7P7g//D+42Ps/sD/8PwUAAACM0vs/jNL7P7jY+z+E0vs/
  FAAAAOyB/T9ldmVudFRhc2sAs0kKrSwAAAAAAOiN/T8AAAAAIQAGABQAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Z4RAPwAAAABoGAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKmIng==
  aDIIQIRECUAwAAYAGJEWgPCM/T9g0vs/MI39P6zS+z8AAAAAtNL7PwAAAACERAmA
  0Iz9PwAAAAD/////RN37PyhC/D/+AAAAIwAGAAAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAAGg0CEAoQvw/MGYJQDzJ9z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAICN/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMI39P8j2/D8AAAAA
  AAAAACQAAAAAAAAAAAAAAP////8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAICN/T8AAAAAAAAAADzJ9z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAACMjf0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  ================= CORE DUMP END =================
  Rebooting...
  ets Jun 8 2016 00:22:57
  
  rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
  configsip: 0, SPIWP:0xee
  clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
  mode:DIO, clock div:1
  load:0x3fff8020,len:8
  load:0x3fff8028,len:2140
  ho 0 tail 12 room 4
  load:0x4009fa00,len:19760
  entry 0x400a05bc
  Pycom MicroPython 1.20.2.rc7 [v1.11-6d01270] on 2020-05-04; GPy with ESP32
  Type "help()" for more information.
  >>> 
  


 • I wanted to post a second core panic with 1.20.2r1 from running the application, where it panics once and then panics again on reset without seeming to get into the application at all. This pattern occurs somewhat often.

  But it's being flagged as spam and I can't attach the text either.


Log in to reply
 

Pycom on Twitter