Pymakr - specify telnet port


 

Pycom on Twitter