Guru Meditation Error • @andreas said in Guru Meditation Error:

  Can you show your current MicroPython code again?

  Regarding the MicroPython code, I would suggest trying to invoke your program without any interaction on the filesystem and see whether it still crashes. • @sita said in Guru Meditation Error:

  This is the core dump of the updated LoPy4-1.20.2.rc3-0.8.0-vanilla-squirrel.tar.gz

  Thanks! Decoding this yields

  ==================== CURRENT THREAD STACK =====================
  #0 mp_execute_bytecode (code_state=0x3f94eef0, inject_exc=0x0) at ../py/vm.c:1306
  #1 0x401024b3 in fun_bc_call (self_in=<optimized out>, n_args=<optimized out>, n_kw=0, args=0x3ffd8280) at ../py/objfun.c:287
  #2 0x400fe7c4 in mp_call_function_n_kw (fun_in=0x3f94ed60, n_args=0, n_kw=0, args=0x0) at ../py/runtime.c:624
  #3 0x400fe7f1 in mp_call_function_0 (fun=0x3f94ed60) at ../py/runtime.c:598
  #4 0x400e2090 in parse_compile_execute (source=0x3f94eda6, input_kind=MP_PARSE_FILE_INPUT, exec_flags=32) at ../lib/utils/pyexec.c:103
  #5 0x400e2320 in pyexec_file (filename=0x3f94eda6 <error: Cannot access memory at address 0x3f94eda6>) at ../lib/utils/pyexec.c:550
  #6 0x400e0d84 in TASK_Micropython (pvParameters=<optimized out>) at mptask.c:320
  
  ======================== THREADS INFO =========================
   Id  Target Id     Frame
   17  process 16    0x4000bff0 in ?? ()
   16  process 15    0x400966b0 in xQueueGenericReceive (xQueue=0x3ffc4044 <s_timer_semaphore_memory>, pvBuffer=0x0, xTicksToWait=4294967295, xJustPeeking=0) at /home/gezahusi/Work/Repositories/pycom-esp-idf/components/freertos/queue.c:1592
   15  process 14    0x400966b0 in xQueueGenericReceive (xQueue=0x3ffb2e50, pvBuffer=0x3ffb42a0, xTicksToWait=4294967295, xJustPeeking=0) at /home/gezahusi/Work/Repositories/pycom-esp-idf/components/freertos/queue.c:1592
   14  process 13    0x400966b0 in xQueueGenericReceive (xQueue=0x3ffb760c, pvBuffer=0x0, xTicksToWait=4294967295, xJustPeeking=0) at /home/gezahusi/Work/Repositories/pycom-esp-idf/components/freertos/queue.c:1592
   13  process 12    0x4000bff0 in ?? ()
   12  process 11    0x400966b0 in xQueueGenericReceive (xQueue=0x3ffbd338, pvBuffer=0x3ffd91d0, xTicksToWait=4294967295, xJustPeeking=0) at /home/gezahusi/Work/Repositories/pycom-esp-idf/components/freertos/queue.c:1592
   11  process 10    0x400966b0 in xQueueGenericReceive (xQueue=0x3ffb7bd8, pvBuffer=0x0, xTicksToWait=4294967295, xJustPeeking=0) at /home/gezahusi/Work/Repositories/pycom-esp-idf/components/freertos/queue.c:1592
   10  process 9     0x400966b0 in xQueueGenericReceive (xQueue=0x3ffdb290, pvBuffer=0x3ffdeab0, xTicksToWait=4294967295, xJustPeeking=0) at /home/gezahusi/Work/Repositories/pycom-esp-idf/components/freertos/queue.c:1592
   9  process 8     0x4000bff0 in ?? ()
   8  process 7     /builds/idf/crosstool-NG/.build/src/gdb-7.10/gdb/inline-frame.c:171: internal-error: inline_frame_this_id: Assertion `!frame_id_eq (*this_id, outer_frame_id)' failed.
  

  So, the core dump seems to happen right away after system start while executing the Python file

  pyexec_file (filename=0x3f94eda6 <error: Cannot access memory at address 0x3f94eda6>) at ../lib/utils/pyexec.c:550
  

  I have never seen that before! The file might be corrupted somehow.

  • Is this the core dump which is happening immediately after uploading the MicroPython file to the system?
  • Can you get another core dump which is coming from the system after a short run time i.e. after hitting the reset button?
  • Can you show your current MicroPython code again?
  • You might also want to try yet another erase_all [1] / erase_flash procedure first.

  [1] Please don't miss the corresponding installation notes when invoking erase_all on LoPy devices. • Hello @andreas ,

  This is the core dump of the updated LoPy4-1.20.2.rc3-0.8.0-vanilla-squirrel.tar.gz

  Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (IllegalInstruction). Exception was unhandled.
  Memory dump at 0x4010abc8: 10180108 00000044 00000000
  Core 1 register dump:
  PC   : 0x4010abcf PS   : 0x00060130 A0   : 0x801024b3 A1   : 0x3ffd8280
  A2   : 0x3ffc93fc A3   : 0x00000000 A4   : 0x3f94ef00 A5   : 0xffffff30
  A6   : 0x3f9502b3 A7   : 0x00007e00 A8   : 0x40109f79 A9   : 0x3ffd8260
  A10   : 0x3f40eed0 A11   : 0x00000000 A12   : 0x3f94ef04 A13   : 0x3f94ef08
  A14   : 0x00000048 A15   : 0x400ff4ea SAR   : 0x0000001e EXCCAUSE: 0x00000000
  EXCVADDR: 0x00000000 LBEG  : 0x40094de0 LEND  : 0x40094dfc LCOUNT : 0xffffffff
  
  ELF file SHA256: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  
  Backtrace: 0x4010abcf:0x3ffd8280 0x401024b0:0x3ffd8320 0x400fe7c1:0x3ffd8350 0x400fe7ee:0x3ffd8370 0x400e208d:0x3ffd8390 0x400e231d:0x3ffd8430 0x400e0d81:0x3ffd8450
  
  ================= CORE DUMP START =================
  0DgAAAEAAAARAAAAbAEAAA==
  9EX8P8CB/T98hv0/
  AIH9PxCG/T/ztQIADEP8PwxD/D/0Rfw/BEP8Pw4AAAC4N/4/uDf+P/RF/D8AAAAA
  CwAAAIBW/T9NaWNyb1B5AAAAAAAAAAAAAQAAAHyG/T8AAAAAIAsGAAsAAAABAAAA
  +DT7P/yT/D8AAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l4dAPwAAAAD4WwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAA==
  oCMQgM+rEEAwAQYAsyQQgICC/T/8k/w/AAAAAADvlD8w////swKVPwB+AAB5nxBA
  YIL9P9DuQD8AAAAABO+UPwjvlD9IAAAA6vQPQB4AAAAAAAAAAAAAAOBNCUD8TQlA
  /////wTvlD8I75Q/gDYIQLRp+j8AAAAAAAAAAAEAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATvlD8I75Q/SAAAAOr0D0DE5w+AIIP9P1CU/D9QlPw/
  kIP9PwMAAACzJBCAgIL9PwgAAABQ75Q/TO+UP0TvlD8AAAAAEwAAACsBAAAgAAAA
  5DYIQFsjDkDE5w+AIIP9P1CU/D9QlPw/TpoQgMyKCUAIAAAARO+UPwAAAAATAAAA
  AAAAAPDulD9Q75Q/TO+UPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAE75Q/MP////cDlT8CAAAA
  8ecPgFCD/T9g7ZQ/AAAAAAAAAAAAAAAAAwAAACMABgDw7pQ/AAAAAEwAAAAgg/0/
  kCAOgHCD/T9g7ZQ/AAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAgIw6AkIP9P2DtlD8gAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAKPCUP4QNDoAwhP0/pu2UP2YDAAAAAAAAAAAAACAjDoCQg/0/
  DE/8PwAAAAAgAAAAEDNBPwgzQT8IAAAAsg0OgCCE/T+PM0E/ZgMAAIQNDoAwhP0/
  pu2UP2YDAAAMIA6AvACVP6D+lD8BAAAAZ0FJTgAIAAAIAAAAcDNBP3juAAABAAAA
  IAAAAKbtlD/D7gAAAQAAACAAAAAQM0E/CDNBPwgAAAAAAAAAUIT9PwYWAAABAAAA
  mDH+PwAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAQhv0/AAAAAAAAAAABAAAApaWlpaWlpaWlpaWl
  AAAAAAAAAaXoAAAA6QAAAAEAAAAABAAA+P8f0AAAAAD//////////6WlpaWlpaWl
  AQAIAAAAAAClpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpQAAAADIXEA/paWlpaWlpaWlpaWl
  paWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWl
  paWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWl
  paWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWl
  5DYIQPQIDkAwAAUAAAAAABCG/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAACQmxkA
  AAAAAP/////////////////////7O9mUAAAAAAAAAAAAAAAAAPAfAFCE/T8AAAAA
  AAAoAAAAAAAAAAAAAAAAAM0XQD+sR/w/AAAAAFUXQD8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAAAchv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAA
  ZP39P6Ak/T+UJv0/
  oCT9PzAm/T/ztQIAqEL8P6hC/D9k/f0/oEL8PxMAAAB8/f0/AAAAAGT9/T8AAAAA
  BgAAAJgW/T9Mb1JhAAAAAAAAAAAAUFkAAQAAAJQm/T8AAAAAIQAGAAYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l4dAPwAAAAD4WwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP79Pw==
  5DYIQE53CUAwCwYAjDMRgGAl/T/ztQIAQN37Pxgh/j8AAAAAAAAAAAAAAABOdwmA
  QCX9PwEAAADztQIAZP39PwEAAAD+AAAAEAAAAA4AAACLAAYAq6sAAE4+CUBZPglA
  AAAAAOQ4CEABAAAAzIoJQNQJ+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIBB/D8BAAAA/gAAAAEAAAAAAAAAgCX9P8SZ/D9Ymvw/
  3GL7P/////8AAAACzGL7PwAAAAAwJv0/AAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAABAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADkOAhAAAAAAMyKCUDUCfo/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABKFhQoAAAAAAAAAAAAAAADMNkE/eAT8P1ia/D+V////
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPCb9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  HLP7PyCx/T+Isv0/
  ILH9PyCy/T/ztQIAlEL8P5RC/D8cs/s/jEL8PxQAAAAwOv4/MDr+Pxyz+z8AAAAA
  BQAAAIyi/T9TZXJ2ZXJzAAAAAAAAAAAAAQAAAIiy/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  9H/7PwAAAAAAAAAAAAAAAAsAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l4dAPwAAAAD4WwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  5DYIQE53CUAwCwYAyA4OgOCx/T/ztQIAQN37PwsAAAAA/wAAAAD/AAAAAP9OdwmA
  wLH9PwEAAADztQIAHLP7PwEAAAD+AAAAIwAGAAAAAADEVg+AoLH9P+BNCUD8TQlA
  /////+Q4CEABAAAAzIoJQMSV+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsv0/MPj7PwAAAAAAAAAAALL9PwAAAAAAAAAA
  AgAAAAD/AAAAAP8AAAAA/wAAAAAgsv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAGpK/D8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLL9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  QLn7P6C3+z84ufs/
  oLf7P9C4+z9Tlb0vvL77PzBC/D9Aufs/KEL8PxkAAAC8SVUVuUNvUUC5+z8AAAAA
  AAAAADy1+z9JRExFMABG0Bmj0zv92E4AAAAAADi5+z8AAAAAIwAGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l4dAPwAAAAD4WwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEXqHw==
  5DYIQLZoIUAwDwYAdmgXgGC4+z8AAAAAAAAAAAAAAACQt/s/AwAAACMABgD4kfw/
  AAAAAPyxAgAAAAAAAAAAAAkAAAAAgAAA//8AgAoAAACguPs/AAAAANDYDkAT2Q5A
  AAAAAOQ4CEAJAAAAzIoJQHSc+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADkOAhAPPr8P8yKCUAseQmAgLj7PyAAAAABAAAA
  //8/swAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACguPs/AAAAALhB/D8AAAAAPPr8PxxE/D8AAAAA
  AAAAANC4+z8AAAAAAAAAAEDd+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAQAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA3Lj7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  tL77PxC9+z+svvs/
  EL37P0C++z/MtOISMEL8P0i5+z+0vvs/KEL8PxkAAACFM0nahGdmZbS++z8AAAAA
  AAAAALC6+z9JRExFMQDLX/9qno4QORUAAQAAAKy++z8AAAAAIwAGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l4dAPwAAAAD4WwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAI8mOg==
  5DYIQLZoIUAwCQYAdmgXgNC9+z8AAAAAMEL8P4XGAgCoBfw/K6oCACMABgAjAAYA
  /////5BB/D8wQvw/6M8CAKgF/D81rwIAIwAGAAAAAADQvfs/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAOQ4CECoBfw/zIoJQOSh+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAAseQmA8L37PyAAAAABAAAA
  //8/swAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQvvs/AAAAALhB/D8gAAAAPPr8PyBE/D8AAAAA
  AAAAAEC++z8AAAAAAAAAAEDd+z8AAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATL77PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  tJ/7P9Ct+z/Er/s/
  0K37P2Cv+z8xtgIAHEL8PxxC/T+0n/s/FEL8PwcAAAAIn/s/CJ/7P7Sf+z8An/s/
  EgAAAMih+z90aVQAcEH8P7x9+z/EffsAAAAAAMSv+z8AAAAAIQAGABIAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l4dAPwAAAAD4WwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  5DYIQLBmCUAwDwYAaf8YgJCu+z/cnvs/MK/7Pyif+z8AAAAAMJ/7PwAAAACwZgmA
  cK77PwAAAABiAAAAQN37PxxE/D/+AAAAAAAAABAAAAABAAAA/gAAAPHrGED66xhA
  AAAAAOQ4CEAcRPw/zIoJQAST+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEQ2GICgrvs/cAtCP6Cu+z//NxiA0K77P/////8wr/s/
  AAAAAM+1AgBkAAAAUDcYQGIAAACQrvs//gAAAAAAAABIOBiA4K77P7wMQj+YAJQ/
  rwEYgACv+z88+/w/MK/7P68BGIAAr/s/PPv8PzCv+z9iAAAA/////8+1AgAAAAAA
  AAAAADCv+z88ZxhAAAAAAFA3GEC8DEI/PGcYQAAAAACo//w/qP/8P6T//D+k//w/
  AAAAAGCv+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAbK/7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  FEL9PwBA/T8MQv0/
  AED9P6BB/T/0tQIAvJ/7PxxC/D8UQv0/FEL8PxMAAAAAAAAAAAAAABRC/T8AAAAA
  BgAAABA0/T9TaWdmb3gAQLDKH0AwAAUAAAAAAAxC/T8AAAAAIQAGAAYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l4dAPwAAAAD4WwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKWlpQ==
  5DYIQE53CUAwAQYAysofgMBA/T/0tQIAQN37PyD//T8AAAAAAAAAAAAAAABOdwmA
  oED9PwAAAAD0tQIAFEL9PwEAAAD+AAAAIwAGABEAAABEJfo/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAOQ4CEABAAAAzIoJQEQl+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4ED9P9gU/T/UFP0/
  IP/9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACgQf0/AAAAAAAAAADkNghAsMofQDAABQAAAAAA
  oEH9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  RCX6PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  FwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKxB/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  IMv7P8DJ+z8Yy/s/
  wMn7P7DK+z8AAAAACEL8PwhC/D8gy/s/AEL8Pw8AAABQwPs/UMD7PyDL+z9IwPs/
  CgAAABzB+z9UbXIgU3ZjAA5cTdTiH3QAAAAAABjL+z8AAAAAIQAGAAoAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l4dAPwAAAAD4WwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMCU9g==
  5DYIQGGICUAwAAYAAAAAAIDK+z8AAAAAAAAAAAAAAAAsRPw/JET8PwEAAABhiAmA
  YMr7PwAAAABA3fs/gEH8PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAOQ4CEAAAAAAzIoJQFSu+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFSu+D8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsMr7PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAC8yvs/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  7MP9P1DC/T/kw/0/
  UML9P4DD/T/JRKlVCMr9P7Sx+z/sw/0/pEH8PxQAAABziUhuF1Dt2OzD/T8AAAAA
  BQAAAOiz/T9Tb2NrZXQgT3BlcmF0aW8AAQAAAOTD/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l4dAPwAAAAD4WwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAACNJw==
  5DYIQPC/AEAwAAYAWnIJgBDD/T8AAAAAIwAGACAABgDQg/0/VQAAAPCh/T///z+z
  q6sAAOzc+z8jAAYA7MP9PwEAAAD+AAAAAAAAAAAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAAOQ4CEABAAAAzIoJQCSn+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACigwmAIMP9P0Dd+z8GAAAA
  3moOgEDD/T8BAAAAIET8P+zD/T8BAAAA/gAAALCd+z8AAAAAYMP9PwAAAAAAAAAA
  HET8P0Dd+z+QQfw/lEL8PwAAAACAw/0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAjMP9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  AMr9P1Dp/T9s6/0/
  UOn9PwDr/T8Ayv0/OHz7P/TD/T8Ayv0/pEH8Pw4AAAC8sv0/vLL9PwDK/T+0sv0/
  CwAAAHDL/T9JUlFzAAAAAAAAAAAASYIAAQAAAGzr/T8AAAAAIQAGAAsAAAAAAAAA
  AAAAAJzq/T8AAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l4dAPwAAAAD4WwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAApv6CQ==
  5DYIQLBmCUAwBQYASEsPgBDq/T+Qsv0/sOr9P9yy/T8AAAAA5LL9PwAAAACwZgmA
  8On9PwEAAAD/////QN37PxxE/D/+AAAAAAAAAAAAAABQ6v0/sJX8PwAAAAAAAAAA
  AAAAAOQ4CEAcRPw/zIoJQKTO+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADkOAhAAQAAAMyKCUB8FA6AUOr9P4CS/D+w6v0/
  AAAAAFQAAAAAAAAAAAAAAP////8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAHSS/D8wAPw/
  AAAAAODq/T90kvw/AAAAAADr/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAdJL8PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACw6v0/
  ABwAAFCU/D9QlPw/AAAAAKTO+j8AAAAAAAAAAAAAAABQlPw/CgAAAJBB/D8MQ/w/
  AAAAAADr/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAM6/0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAA
  MHz7P7Cc+z84nvs/
  sJz7P9Cd+z8sCBnhmNn7PwjK/T8wfPs/pEH8PwEAAAAEfPs/BHz7PzB8+z/8e/s/
  GAAAADya+z9pcGMxAH0Q8VnobXH5p5QAAQAAADie+z8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l4dAPwAAAAD4WwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKE5jA==
  5DYIQLBmCUAwBwYAlDQIgHCd+z/Ye/s/AAAAACR8+z8AAAAA2Hv7PwAAAACwZgmA
  UJ37PwEAAAD/////QN37PxxE/D/+AAAAIAMGABwAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAOQ4CEAcRPw/zIoJQHSB+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADB8+z8BAAAA/gAAACMABgAAAAAAsJ37PzhB/D8AAAAA
  AAAAAGQEAAD+AAAAIAMGAP////8AAAAAOEH8PyRB/D8Advs/AAAAAAEAAAAAAAAA
  AAAAANCd+z8AAAAAAAAAALh+CEABAAAAAAAAAAAAAAB9FAiAgH3+PwABAADoDQBA
  AAAAAAAAAADcnfs/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  kNn7P9CQ/T+Akv0/
  0JD9PyCS/T8L+VfXqDL9Pzh8+z+Q2fs/pEH8PwUAAABk0/s/ZNP7P5DZ+z9c0/s/
  FAAAAISG/T9ldmVudFRhc2sADM8yC4kAAAAAAICS/T8AAAAAIQAGABQAAAAAAAAA
  KDX7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l4dAPwAAAAD4WwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHiJeQ==
  5DYIQLBmCUAwAgYALGkXgJCR/T840/s/0JH9P4TT+z8AAAAAjNP7PwAAAACwZgmA
  cJH9PwAAAAD/////QN37PxxE/D/+AAAAIAAGAAAAAABwkf0/fJH9P+BNCUD8TQlA
  /////+Q4CEAcRPw/zIoJQMR1+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMCoBAH///8AwKgEATxxv4cAAAAA0JH9P4z6/D8AAAAA
  AAAAAL0EAAD+AAAAIAAGAP/////Qkf0/jPr8PwAAAACE0/s/AAAAAFzZ+z8BAAAA
  AAAAACCS/T8AAAAAAAAAAA4AAAACAAAAfML8PwEAAAAIBvw//gAAAAEAAAAbchOA
  8EH7PwAAAAAAAAAAcQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAskv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  oDL9P9Aw/T+YMv0/
  0DD9PzAy/T8AAAAAcHr7P5jZ+z+gMv0/pEH8PxEAAAB4Yvs/eGL7P6Ay/T9wYvs/
  CAAAAJwm/T9Mb1JhX1RpbWVyX2NhbGwAAQAAAJgy/T8AAAAAIQAGAAgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l4dAPwAAAAD4WwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKWlpQ==
  5DYIQPC/AEAwAAYAWnIJgJAx/T8AAAAAIwAGACAABgABAAAA/gAAAAAAQAD//z+z
  q6sAAEDd+z//////IAoGAIDslD8AAP8AAAAA/wAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAAOQ4CECA7JQ/zIoJQNQV+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP////+nZgmAoDH9P5hi+z//////
  mB4RgMAx/T9MYvs/ADL9P0Dd+z8cRPw//gAAACMABgAAAAAAADL9P4Cb/D8AAAAA
  AAAAAIAIAAAAAAAAAAAAAP////8AAAAAAAAAAAAAAACYYvs/AAAAAKBi+z8AAAAA
  AAAAADAy/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPDL9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  aHr7P+B4+z9gevs/
  4Hj7PwB6+z+HrjGXTEP7P6gy/T9oevs/pEH8PwEAAAA4dvs/OHb7P2h6+z8wdvs/
  GAAAAGR2+z9pcGMwAPHSUYYL2UPLt7EAAAAAAGB6+z8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l4dAPwAAAAD4WwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANj60g==
  5DYIQLBmCUAwBwYAlDQIgKB5+z8Mdvs/AAAAAFh2+z8AAAAADHb7PwAAAACwZgmA
  gHn7PwAAAAD/////QN37PxxE/D/+AAAAUQYAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAOQ4CEAcRPw/zIoJQKRd+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4Hn7PzRB/D8AAAAA
  AAAAADQKAAD+AAAAUQYAAP/////gefs/NEH8PyRB/D8Advs/AAAAAAEAAAAAAAAA
  AAAAAAB6+z8AAAAAAAAAALh+CEAAAAAAAAAAAAAAAADpEwiAIDz+P4xB/D+PaUA/
  AAAAAAAAAAAMevs/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  REP7P3BB+z88Q/s/
  cEH7P9BC+z8TIhymhHL7P3B6+z9EQ/s/pEH8PwIAAAB8Lvs/fC77P0RD+z90Lvs/
  FwAAAEA1+z93aWZpAL6bfa7+shKU8Z4AAAAAADxD+z8AAAAAIQAGABcAAAABAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l4dAPwAAAAD4WwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANPm3Q==
  5DYIQLBmCUAwCQYArVwXgDBC+z9QLvs/oEL7P5wu+z8AAAAApC77PwAAAACwZgmA
  EEL7PwAAAAD/////QN37PxxE/D/+AAAAAAAAAB4AAAD1NBSAUEL7P+BNCUD8TQlA
  /////+Q4CEAcRPw/zIoJQHQm+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB41/w/GwAAAAAAAAAZeRWAcEL7P1Au+z+gQvs/
  AAAAAPK1AgAAAAAAUPr9P/////9wQvs/AAAAABT6/T8JAAAA4Aj8P6AI/D8BAAAA
  AAAAAJBC+z/YBfw/dAv8P/////+AAAAAxAAAAHAL/D8AAAAA0EL7PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaOb8PxoAAABoCPw/
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA3EL7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  fHL7P+Bw+z90cvs/
  4HD7PxBy+z+XlaRrrEH8P0xD+z98cvs/pEH8PwMAAABwQPw/cED8P3xy+z9oQPw/
  FgAAAHhm+z9lc3BfdGltZXIA30u6hkQAAAAAAHRy+z8AAAAAIQAGABYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l4dAPwAAAAD4WwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJcfvg==
  5DYIQLBmCUAwAQYA/SwNgKBx+z9EQPw/AAAAAJBA/D8AAAAARED8PwAAAACwZgmA
  gHH7PwAAAAD/////QN37PxxE/D/+AAAA/T4CAAAAAAAKAAAAAAAAAOBNCUD8TQlA
  /////+Q4CEAcRPw/zIoJQLRV+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKEaCICgcfs//Nz7P/9zq34AAAAA4HH7P5hA/D+gQPw/
  AAAAAPO1AgBQLvs//T4CAP/////gcfs/AAAAAKBA/D/YBfw/AAAAACRw9D8AAAAA
  AAAAABBy+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKBA/D/L5pYK
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHL7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  rLH7P/Cg/T+Eov0/
  8KD9PyCi/T/gAAAA9MP9P6xB/D+ssfs/pEH8PxQAAAD8TQlAAAAAAKyx+z8AAAAA
  BQAAAIiS/T9TbWFydENvbmZpZwD//z8AAQAAAISi/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l4dAPwAAAAD4WwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAA==
  5DYIQPC/AEAwAAYAWnIJgLCh/T8AAAAAIwAGACAABgAAnfs/AwAAACMDBgD//z+z
  q6sAAOzc+z8jAAYArLH7PwEAAAD+AAAAmAAAAAAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAAOQ4CEABAAAAzIoJQMSF+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACigwmAwKH9P0Dd+z8FAAAA
  B3oOgOCh/T8BAAAAIET8P6yx+z8BAAAA/gAAACADBgAAAAAAAKL9PwAAAAAAAAAA
  HET8P0Dd+z+QQfw/lEL8PwAAAAAgov0/AAAAAAAAAABET/w/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALKL9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  ================= CORE DUMP END =================
  Rebooting...
  ets Jun 8 2016 00:22:57
  
  rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x16 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
  configsip: 0, SPIWP:0xee
  clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
  mode:DIO, clock div:1
  load:0x3fff8020,len:8
  load:0x3fff8028,len:2176
  load:0x4009fa00,len:19740
  entry 0x400a05bc
  


 • Dear @sita,

  @sita said in Guru Meditation Error:

  I have tried with new firmware version (1.20.2.rc3) but same error is coming again.

  Either with the original Pycom's 1.20.2.rc3 and/or with the corresponding/updated LoPy4-1.20.2.rc3-0.8.0-vanilla-squirrel.tar.gz, I will be happy to receive respective core dumps. I have now kept the definitive .elf files around for decoding the core dumps appropriately.

  Thanks and with kind regards,
  Andreas. • Hello @peterp,

  I have tried with new firmware version (1.20.2.rc3) but same error is coming again. I will open new thread to avoid mixing of different issues.

  Thanks & Have a nice day


 • Global Moderator

  @sita can you try again with 1.20.2.rc3

  @pigamonte same advice to you, but in case it doesn't solve it for you, I suggest to open your own thread. Otherwise we end up mixing different issues. Just because it shows a Guru Meditation Error, doesn't necessarily mean the issues are related. • @andreas Now i got an issue with the atom editor :( :(
  i have updated the ATOM editor evening and now i it is not showing REPL console. I will check with this and send you the core dump (LoPy4-1.20.1.r3-0.8.0-vanilla-squirrel). • Thanks. So, to make sure we are on the same page...

  • Invoking erase_all once before uploading a new firmware image is considered good practice. Thanks for letting me know.
  • After that, you are able to invoke your MicroPython program using the LoPy4-1.20.1.r3-0.8.0-vanilla-squirrel firmware?
  • However, Guru Meditation errors still occur?

  Now, are you able to submit another core dump when running this firmware build? I have saved a local copy of lopy4-0.8.0-vanilla-squirrel.elf on my workstation in order to decode core dumps produced by this build. • Hello @andreas,

  The other problems are still there, for temporarily i am running [1] in cmd so that error not coming.

  [1]pycom-fwtool-cli.exe --verbose --port COM12 erase_all • Dear @sita,

  just a short question: Have you been able to run your MicroPython program successfully with LoPy4-1.20.1.r3-0.8.0-vanilla-squirrel until the Guru Meditation error happened again? I am asking because it looked like you had other problems with this the other day.

  With kind regards,
  Andreas. • Hello @andreas ,

  I have tested my devices all the versions in the [1] but in every version i observed the Guru meditation error. Is there any permanent solution for this problem ? It would be very helpful if i know exact reason behind issue ,if you know the reason could you please let me know..

  Thanks in advance & have a nice day

  [1] https://packages.hiveeyes.org/hiveeyes/foss/pycom/vanilla/ • Dear @sita,

  sorry to hear that this didn't work out well. While I have to admit I haven't tested the firmware on a LoPy4 device, I just compiled it like any other Dragonfly builds I have done before.

  I haven't seen the error you are observing anytime before.

  So, to be better safe than sorry, downgrading to any other former release from [1] might help. If it doesn't you might want to downgrade to a regular release from Pycom using the regular firmware installer.

  Sorry for the hassle!

  With kind regards,
  Andreas.

  [1] https://packages.hiveeyes.org/hiveeyes/foss/pycom/vanilla/ • Hello all,

  I got an issue regarding uploading the project and connecting the port after updating new firmware LoPy4-1.20.1.r3-0.8.0-vanilla-squirrel.tar.gz, the respective problem screenshots shown in the below.

  My doubt is, Is it related to new firmware update or any change in ATOM editor settings ??

  Could anyone please suggest me how to resolve this problem ?

  Uploading project (main folder)...
  Safe booting device... (see settings for more info)
  Safe boot failed, uploading anyway.
  Upload failed: timeout. Please reboot your device manually.
  
  Connecting to COM12...
  Connection error: Error: timeout
  

  Thanks in advance & Have a nice day • Hello @andreas ,

  I have now flashed the latest firmware (LoPy4-1.20.1.r3-0.8.0-vanilla-squirrel.tar.gz). I got a new problem.When i try to upload my project, it gets struck while uploading the additional library files required. I attached the screenshot below.
  As far i understood, it is trying to compress the library files before uploading and it gets struck with that. I haven't observed this phenomenon with earlier firmware versions. Please have a look

  uploading compression.png

  Thanks & Best regards,
  Have a nice weekend • Hello @andreas ,

  I have changed the firmware to LoPy4-1.20.1.r3-0.8.0-vanilla-squirrel.tar.gz. I will do the experiment again and let you know if i got same issue again.

  Thanks once again & have a nice day • Hello @andreas,

  Thanks for the information. I kept time.sleep_ms(10) in the loop and will change f.write as you said.I will do the the experiment again and let you know if i got same again.
  Thanks once again.

  Have a nice day • @sita said in Guru Meditation Error:

  while True:
   # [...]
   f = open('/sd/A_3001SF8.txt', 'a+')
   f.write(message)
   f.write(' ')
   f.write('\n')
   f.close()
  

  Could you stop opening and closing the file within such a tight loop? You might want to time.sleep_ms() for at least some milliseconds between iterations. To be safe, try to use longer intervals first and get shorter if things might become more stable.

  When being at it, you might also want to think about optimizing things using a single write call like f.write(message + ' \n'). • Another attempt by trying to reproduce a corresponding application.elf file for the LoPy4-0.7.0-vanilla-dragonfly firmware without support for 1-Wire and I2S.

  ==================== CURRENT THREAD STACK =====================
  #0 0x4009192e in prvAddNewTaskToReadyList (pxNewTCB=0x844a, xCoreID=1073476968, pxTaskCode=<optimized out>) at /Users/iwahdan/esp/pycom-esp-idf/components/freertos/tasks.c:1175
  #1 0x401124f0 in ?? ()
  Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)
  
  ======================== THREADS INFO =========================
   Id  Target Id     Frame
   16  process 15    0x4000bff0 in ?? ()
   15  process 14    xQueueGenericSend (xQueue=0x3ffb2e50, pvItemToQueue=<optimized out>, xTicksToWait=4294967295, xCopyPosition=0) at /Users/iwahdan/esp/pycom-esp-idf/components/freertos/queue.c:780
   14  process 13    xQueueGenericSend (xQueue=0x3ffc3f0c <vflash_mem+1840>, pvItemToQueue=<optimized out>, xTicksToWait=4294967295, xCopyPosition=0) at /Users/iwahdan/esp/pycom-esp-idf/components/freertos/queue.c:780
   13  process 12    xQueueGenericSend (xQueue=0x3ffb75fc, pvItemToQueue=<optimized out>, xTicksToWait=4294967295, xCopyPosition=0) at /Users/iwahdan/esp/pycom-esp-idf/components/freertos/queue.c:780
   12  process 11    0x4000bff0 in ?? ()
   11  process 10    xQueueGenericSend (xQueue=0x3ffbac44, pvItemToQueue=<optimized out>, xTicksToWait=4294967295, xCopyPosition=0) at /Users/iwahdan/esp/pycom-esp-idf/components/freertos/queue.c:780
   10  process 9     xQueueGenericSend (xQueue=0x3ffb7bc8, pvItemToQueue=<optimized out>, xTicksToWait=4294967295, xCopyPosition=0) at /Users/iwahdan/esp/pycom-esp-idf/components/freertos/queue.c:780
   9  process 8     xQueueGenericSend (xQueue=0x3ffdab60, pvItemToQueue=<optimized out>, xTicksToWait=4294967295, xCopyPosition=0) at /Users/iwahdan/esp/pycom-esp-idf/components/freertos/queue.c:780
   8  process 7     0x4000bff0 in ?? ()
   7  process 6     0x40092b55 in vTaskNotifyGiveFromISR (xTaskToNotify=0x0, pxHigherPriorityTaskWoken=0x0) at /Users/iwahdan/esp/pycom-esp-idf/components/freertos/tasks.c:5044
   6  process 5     0x4009192e in prvAddNewTaskToReadyList (pxNewTCB=0x8484, xCoreID=1073476968, pxTaskCode=<optimized out>) at /Users/iwahdan/esp/pycom-esp-idf/components/freertos/tasks.c:1175
   5  process 4     xQueueGenericSend (xQueue=0x3ffbd494, pvItemToQueue=<optimized out>, xTicksToWait=100, xCopyPosition=0) at /Users/iwahdan/esp/pycom-esp-idf/components/freertos/queue.c:780
   4  process 3     0x40206db2 in littleFsErrorToErrno (littleFsError=393251) at littlefs/vfs_littlefs.c:175
   3  process 2     xQueueGenericSend (xQueue=0x3ffbdab4, pvItemToQueue=<optimized out>, xTicksToWait=4294967295, xCopyPosition=0) at /Users/iwahdan/esp/pycom-esp-idf/components/freertos/queue.c:780
   2  process 1     0x4009192e in prvAddNewTaskToReadyList (pxNewTCB=0x844a, xCoreID=1073476968, pxTaskCode=<optimized out>) at /Users/iwahdan/esp/pycom-esp-idf/components/freertos/tasks.c:1175
  * 1  <main task>    0x4009192e in prvAddNewTaskToReadyList (pxNewTCB=0x844a, xCoreID=1073476968, pxTaskCode=<optimized out>) at /Users/iwahdan/esp/pycom-esp-idf/components/freertos/tasks.c:1175
  

  Looking at

  littleFsErrorToErrno (littleFsError=393251) at littlefs/vfs_littlefs.c:175
  

  here. • @andreas said in Guru Meditation Error:

  P.S.: To be safe that the core dump decoding gives us the correct results: Are you using lopy4-vanilla-dragonfly-onewire or lopy4-vanilla-dragonfly-onewire-i2s?

  I've tried to reproduce a corresponding application.elf file for the LoPy4-0.7.0-vanilla-dragonfly-modonewire-i2s firmware which shows the core dump is happening here:

  ==================== CURRENT THREAD STACK =====================
  #0 0x4009192e in vTaskExitCritical (mux=0x844a) at /Users/iwahdan/esp/pycom-esp-idf/components/freertos/tasks.c:4274
  #1 0x401124f0 in lora_bandwidth (n_args=<optimized out>, args=0x3ffc990c <lora_partial_rx_packet+12>) at mods/modlora.c:2117
  

  See also [1]. I believe this is also due to a erroneous core dump decoding, so nevermind.

  I have now kept the application.elf file for the new build LoPy4-1.20.1.r3-0.8.0-vanilla-squirrel.tar.gz. If you are able to catch another core dump when running this firmware, we would probably get correct results. Sorry for the extra mile.

  [1] https://github.com/pycom/pycom-micropython-sigfox/blob/Dev/esp32/mods/modlora.c#L2116-L2118 • @andreas said in Guru Meditation Error:

  P.S.: To be safe that the core dump decoding gives us the correct results: Are you using lopy4-vanilla-dragonfly-onewire or lopy4-vanilla-dragonfly-onewire-i2s?

  I have to admit I didn't keep track of the application.elf files coming out of my builds which are required to properly decode the core dumps. May I humbly ask you to try again using LoPy4-1.20.1.r3-0.8.0-vanilla-squirrel.tar.gz?


Log in to reply
 

Pycom on Twitter